اندیشه


 


جشن‌های ایرانی، از معناسازی تا برقراری تعامل‌های اجتماعیواقعیت به مثابه یک فرآیند تاریخی


تحلیل اصل علیت
متن مصاحبه‌‌ی روزنامه‌ی فرهیختگان با من
به مناسبت سالگرد درگذشت دیوید هیوم


لایب نیتس؛ اندیشه ی اصالت روح


جان لاک؛ بنیانگذار فلسفه ی تجربی جدید


جرج بارکلی؛ انکار ماده، اصالت ذهن


رنه دکارت؛ بنیانگذار فلسفه ی جدید


نیچه؛ فراسوی خیر و شر


دیوید هیوم؛ معرفت شناسی بر بنیاد شکاکانه


هوسرل؛ بنیاد معرفت بر آگاهی


گرهی که از زلف اندیشه گشوده می شود
(تاملی در جشن نشینی شب یلدا
)


کانت؛ نظام فلسفه ی انتقادی


نیچه ؛ فراسوی نیک و بد


هگل؛ حرکت دائمی تاریخ به سمت تکامل


کارل مارکس؛ مهار نیروهای اقتصادی


شوپنهاور؛ جست و جو در چیستی ذات پدیدارها


جاودانگی را باید زیست، باید جاودانه ساخت
(نگاهی به خاستگاههای جشن تیرگان با رویکردی فلسفی)


زمان، تجلي هستي
Time, the incarnation of existence


فضاهاي عيني و ذهني
(فضاهاي شهري ، ويژگيها و پتانسيلها)
Subjective and objective spaces

* Urban Environments; features and potentials


گريز از متن، توقف در حاشيه
در تقابل رويكرد عرفان ايراني با عقل و منطق فلسفي
Escaping from body, keeping aloof

* Confrontation of Iranian sufism with the rational, philosophical logic


از احاطه‌ى معنا تا احاطه‌ى نيروها
(اين مقاله پانوشت ندارد)
Meanings and forces
* This Article doesn't have any footnote!


فرآيند جهاني شدن، يك اوج
بازگشت به هويتهاي بومي، يك نشست
Globalization, a culmination
* Returning to local identities, a calmness


علم؛ حركت‌ از استقرار موجود به‌ سوي‌ استقرار ممكن‌ در طبيعت‌
* Science; Movement from the current stability toward
the possible stability in nature


ژاك دريدا، فيلسوفى كه زير پاى فلسفه را خالى مىكند
* Jacques Dridda; The philosopher who makes the philosophy down!


حاکمیت و آزادی

* Freedom and government


يلدا، فرازماني براي همه ي زمانها
* Yalda, Meta season for all times...


نوروز، بازآفريني‌ حركت‌ زندگي‌ در تكاپوي‌ اراده‌هاي‌ مقهور
* Norooz, the Rebirth of Nature in the Endeavor of Defeated Wills


پاسخ به پرسش، پست‌مدرنيسم چيست؟
* Answer to a question! What is post modernism?


مدرنيته، پروژه يي ناتمام --- بررسي مفهوم مدرنيته از ديدگاه هابرماس
* Modernism, an unfinished project;
Reviewing the concept of modernity in the view of Habermas


روانكاوي در مقام يك فيلسوف   - بررسي آرا و انديشه هاي فردريش نيچه
Psychology in the Position of a Philosopher
* a Review on the thoughts and viewpoints of Fredrich Nitzche


زبان ، مبدا و غايتي براي تحليل - بررسي آرا و انديشه هاي لوديگ ويتگنشتاين
Language; the starting point and destination of analyze
* a Review on the thoughts and viewpoints of Ludwig Wittgenstein


بررسي آرا و انديشه‌هاي آرتور شوپنهاور
* a Review on the thoughts and viewpoints of Arthur Shopenhauer


بررسي آراي آنتوني گيدنز
* a review on the thoughts and viewpoints of Anthony Giddens


پست‌ مدرنيسم‌ 
بررسي‌ آراي‌ مارشال‌ برمن
* Post-Modernism (a review on Marshal Berman's Opinions)


فلسفه‌ي‌ تاريخ‌ يك‌ فرايند دائمي‌ اما به‌ سوي‌ هدفي‌ معين‌
The philosphy of history, an eternal process toward a specific destination


قضاياي‌ تركيبي‌ پيشين، اثبات‌ صدق‌ به‌ وسيله‌ي‌ استدلال
* Combinative premises, Proving the right by reasoning


مهرگان‌ مفهومي‌ براي‌ زمان
* Mehrgan, A new mean for the TIME


فايده‌ي‌ عملي‌ و جست‌وجوي‌ حقايق‌ در واقعيت‌ ها
* The Practical benefits of searching truth inside of reality


بسي رنج بردن و عجم زنده نكردن
Nationality, from the age of myth, to the age of globalization
مليت، از عصر اساطير تا عصر جهاني شدن


به انگيزه‌ي فرارسيدن 14 مرداد سالگرد صدور فرمان مشروطيت

مشروطه‌ي ايران، تناسب يا تناقص

* In the honor of Iranian "Mashroote" revolution's anniversary

Iranian Constituional revolution, proportion or contradiction?


تحليل‌ عناصر موجود در فرهنگ‌هاي‌ محلي‌ و بررسي‌ نقش‌ زنان‌ در تداوم‌ يافتن‌ فرهنگ‌ها
*Analyzing the existing components of ethnic and local cultures and a review on women's roles in the preservance of cultures


نومحافظه كاران، اراده يي معطوف به قدرت
* New-conservatists; a power-oriented inclination


در متن، در حاشيه
* Inside the body, inside the margin


هنر مدرن و جايگاه خوشنويسي در عرصه‌ي مدرنيسم

* Modern art and the role of calligraphy in the arena of modernism