توضيحات اثر

عنوان اثر

خوشنویسی نستعليق از شعر سهراب سپهري

به سراغ من اگر مي آييد نرم و آهسته بياييد

خوشنویسی نستعليق از شعر سهراب سپهري

اي آفتاب پاك صداقت در من غروب كن

خوشنویسی شكسته نستعليق از شعر مولانا و تذهيب

بي همگان به سر شود، بي تو به سر نمي شود

ابر و باد و تذهيب حاشيه

تابلوي تذهيب شماره ي يك

ترصيع روي كاغذ ابرو و باد با گوآش و آبرنگ تابلوي تذهيب شماره ي دو

ترصيع با طرح تاج در چهار طرف با استفاده از آبرنگ و گواش

تابلوي تذهيب شماره ي سه

شمسه كامل، طرح، رنگ گذاري و قلم گيري

تابلوي تذهيب شماره ي چهار

 

به سراغ من اگر مي آييد نسخه ي دوم - يك

سياه مشقي از شعر فردوسي 

  برابر چو بيني 

سياه ‌مشقي ازشعر حافظ

ياد باد آنكه رخت شمع طرب می‌افروخت