----------------------------
وقتی چهره‌ی یک خوک را آراسته می‌سازید
--------------------------------
هگل و اندیشه‌ی فلسفی در روسیه ۱۸۳۰- ۱۹۱۷-
----------------------------------------------

معرفی یک کتاب منتشر نشده در ایران
کلنل؛ اثر محمود دولت آبادی

-------------------------------
مروری کوتاه بر کتاب زندگی النور مارکس

------------------------------------------------
آرمان‌ها و ایدئولوژی‌ها
(نقد و بررسی کتاب ؛ ویراستاران: ترنس‌بال، ریچارد دگر
)


تراژدی مردم
(مروری بر مجموعه‌ی دو جلدی تراژدی مردم؛ نوشته‌ی اورلاندو فایجس)


اراده های معطوف به بقا و استقرار؛ تقابلی نابرابر
(مروری بر شهادتنامه ی اسپانیا اثر آرتور کوستلر)


خانه يي كه فرو ريخت و آوارش همچنان سنگيني مي كند
بررسي كتاب خانه‌ي دايي يوسف نوشته‌ى اتابك فتح‌الله زاده
A destroyed house whose rubbles stiil mourns
* A review on "Khaneye Daee Yousof" novel, written by Atabak FathollahZadeh


زمان مي گذرد، سوداها را زسر بيرون كنيم
The time goes on, Forget the illusions


تماشاخانه نماد جامعه ي بسته
Review on the latest novel by Howard Fast


تجربه ي مدرنيته، هر آنچه سخت و استوار است...
* Modernity's experience; "Everything That is Solid Melts into Air"