Description: ویژه‌نامه‌های هاتفDescription: معرفی کتابDescription: تازه‌های سایت

 

 

 

----------------------------

رمانتيسم اوليه‌ی آلماني ؛

آگاهی تب‌آلود یک جنبش

----------------------------

یوگنی وادالازکین؛

به جست و جوی ماهیت عشق در ابدیت

----------------------

آهای آدم، تو کجا بودی؟

-------------------

شهر سیلی خورده هذیان داشت

-------------------

در محور ترانزیتی قدرت- ثروت- دلالی

زیست بوم شمال نخستین قربانی است

----------------------

این آدمها کمی زیادی تر‌ هستند

------------------

ما اسیر جهانی هستیم که خود ساخته‌ایم

به انگیزه‌ی درگذشت جامعه‌شناس سرشناس معاصر؛ پیتر برگر

------------------------

از ایدئولوژیهای فرانگر تا شخصی شدن آرمانها؛

ما در زمانه‌یی بهتر زندگی نمی‌کنیم

-----------------------

در صف آرمانها جایی برای زندگی امروز نگهداریم

----------------------

شادی‌های خیابانی؛ خاطره‌ی ماندگار رهگذران شهرنشین

------------------------------

جشن‌های ایرانی، از معناسازی تا برقراری تعامل‌های اجتماعی

-----------------------------


تازه های کتاب در ایران