برف پیدا بود، دوستی پیدا بود

رشت - جمعه، چهارم آذر ماه 1390

پارک ملت رشت

شهر پیدا بود...

عشق پیدا بود

برف پیدا بود، دوستی پیدا بود

کلمه پیدا بود

آب پیدا بود، عکس اشیاء در آب...

سمت مرطوب حیات

شرق اندوه نهاد بشری...

بوی تنهایی در کوچه ی فصل

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید...

من صدای نفس باغچه را می شنوم...

من به آغاز زمین نزدیکم...

واژه ها را باید شست...

(سهراب)